Synapse instalatu

Lehenik eta behin Docker instalatu beharko dugu (5 komando):

sudo apt-get install \ apt-transport-https \ ca-certificates \ curl \ gnupg \ lsb-release

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo \ "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \ $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Eta baita Docker Compose ere (2 komando):

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

ubuntu erabiltzailea docker taldera gehituko dugu, horrela ez dugu sudo erabili beharko komando bakoitzarekin:

sudo usermod -G docker -a ubuntu

Saioa amaitu [exekutatu exit] aldaketak gorde ditzan, eta berriro hasterakoan [ssh -i] egiaztatu docker eta docker-compose badabiltzala:

docker --version

Docker version 20.10.7, build f0df350 (edo antzeko zerbait)

docker-compose --version

docker-compose version 1.29.2, build 5becea4c (edo antzeko zerbait)

Orain Synapse instalatzeko tokiren bat sortu beharko dugu, eta horri lotuta egongo den data fitxategi bat ere:

sudo mkdir -p /opt/matrix/synapse/data

Direktorio berrira joango gara:

cd /opt/matrix/synapse

Eta bertan gaudenean sudo nano docker-compose.yml exekutatuko dugu.

Fitxategian hau agertu behar da:

services:

synapse:

container_name: “synapse”

image: “matrixdotorg/synapse”

restart: “unless-stopped”

ports:

 - "127.0.0.1:8008:8008"

volumes:

 - "./data/:/data/"`

Baina abiarazi baino lehen hasierako ezarpenak moldatu beharko ditugu:

docker run -it --rm \ -v "/opt/matrix/synapse/data:/data" \ -e SYNAPSE_SERVER_NAME=nire-domeinua.eus \ -e SYNAPSE_REPORT_STATS=yes \ matrixdotorg/synapse generate

\idatzi ondoren intro sakatu. Hurrengo lerrora pasako da baina ez du ezer exekutatuko idazten amaitzen ez dugun arte.

Horrelako zerbait ikusiko dugu:

Unable to find image ‘matrixdotorg/synapse:latest’ locally latest: Pulling from matrixdotorg/synapse

69692152171a: Pull complete

66a3c154490a: Pull complete

3e35bdfb65b2: Pull complete

f2c4c4355073: Pull complete

65d67526c337: Pull complete

5186d323ad7f: Pull complete

436afe4e6bba: Pull complete

c099b298f773: Pull complete

50b871f28549: Pull complete

Digest: sha256:5ccac6349f639367fcf79490ed5c2377f56039ceb622641d196574278ed99b74

Status: Downloaded newer image for matrixdotorg/synapse:latest

Creating log config /data/nire-domeinua.eus.log.config

Generating config file /data/homeserver.yaml

Generating signing key file /data/nire-domeinua.eus.signing.key

A config file has been generated in ‘/data/homeserver.yaml’ for server name ‘nire-domeinua.eus’. Please review this file and customise it to your needs.

Eta azken lerro horri kasu eginez, sortutako ezarpenak berrikusiko ditugu, eta moldatu behar izanez gero:

sudo nano data/homeserver.yaml

Garrantzitsuena:

server_name: "nire-domeinua.eus"

public_baseurl: https://matrix.nire-domeinua.eus [lerroaren hasieran # ageri bada, ezabatu ikur hori]

Horrez gain, kontu bat sortu ahal izateko, enable_registration: true ageri beharko da. True ez badio, aldatu. Eta ondoren itxi dokumentua aldaketak gordez [ctl+o, intro]

Sistemaren baliabide eskasak direla-eta, ez da gomendagarria erregistro sistema irekita uztea, edonor erregistratu ahal izango delako eta sistemak behar bezala funtzionatzeari utziko diolako. Gainera, muga zabalak izan arren, mugek badiraute, eta gaindituko bagenitu, Oracle kobratzen hasiko zaigu.

Abiarazteko unea da:

docker-compose up -d

Creating network “synapse_default” with the default driver Creating synapse … done

Eta exekutatzen ari dela egiaztatzeko docker ps

Horrelako zerbait ikusi beharko genuke:

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

573612ec5735 matrixdotorg/synapse “/start.py” 25 seconds ago Up 23 seconds (healthy) 8009/tcp, 127.0.0.1:8008->8008/tcp, 8448/tcp synapse

Primeran.

Orain https://matrix.nire-domeinua.eus/_matrix/static/ bisitatuko bagenu baieztapen mezua ikusi beharko genuke.

—————

Kontu bat sortu baino lehen federazioa badabilela egiaztatuko dugu Matrixen tresnari esker: https://federationtester.matrix.org

Kaxatxoan idatzi domeinua (nagusia, ez azpidomeinua) eta guztia berdez ageri beharko litzateke. Gida zoragarri hau ondo jarraitu dugunaren seinale 😉

Orain bai, kontu bat sor dezakegu nahi dugun aplikazioa erabiliz, mugikorra esaterako.

Host account on: moldatu gure domeinua azaldu dadin -> matrix.nire-domeinua.eus

Eta erregistratu.

Nahi ditugun kontu guztiak sortu ditugunean (propioa, lagunena, senideena…) erregistroa itxi:

sudo nano /opt/matrix/synapse/data/homeserver.yaml eta enable_registration: false esan dezala.

Gorde eta itxi.

Aldaketak erabili daitezen Synapse berrabiarazi beharko dugu:

docker-compose restart nahikoa izango da. Segundu batzuk pasatakoan berriro egongo da erabilgarri, baina oraingoan ezingo da inor erregistratu gure zerbitzarian.

Hurrengoa: Nola eguneratu